Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista

a) a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a tantárgyfelosztás alapjána) a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a tantárgyfelosztás alapján

Tantárgyfelosztás tantárgyai
2017/2018
Létszám Végzettség Szak Egyéb végzettség, szakképzettség
Magyar nyelv és irodalom 1 fő egyetem magyar nyelv és irodalom-pedagógia közoktatási vezető, szakértő, érettségi vizsgaelnök
Magyar nyelv és irodalom 1 fő egyetem, főiskola magyar nyelv és irodalom - orosz nyelv és irodalom, német nyelvtanár közoktatási vezető
Magyar nyelv és irodalom 2 fő egyetem magyar nyelv és irodalom 2 mentorpedagógus
Magyar nyelv és irodalom 1 fő egyetem, főiskola magyar nyelv és irodalom- történelem  érettségi vizsgaelnök
Magyar nyelv és irodalom 1 fő főiskola, egyetem magyar, orosz nyelv és irodalom  közoktatási vezető, érettségi vizsgaelnök
Történelem, Földrajz 1 fő egyetem történelem - földrajz  
Történelem, Földrajz 1 fő egyetem történelem - földrajz   
Történelem 1 fő egyetem történelem mentorpedagógus
Történelem, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 1 fő egyetem történelem mentorpedagógus
Történelem 1 fő egyetem, főiskola történelem  - magyar   
Történelem, Német nyelv 1 fő egyetem, főiskola történelem - orosz nyelv és irodalom, német nyelvtanár  
Földrajz, Természetismeret, Hon és népismeret 1 fő egyetem földrajz  mentorpedagógus
Angol nyelv, Német nyelv 1 fő egyetem angol nyelv és irodalom,
német nyelv és irodalom
mentorpedagógus
Angol nyelv 1 fő egyetem angol-történelem  
Angol nyelv 1 fő egyetem angol nyelv és irodalom szakfordító és műfordító
Angol nyelv, német nyelv 1 fő egyetem, főiskola angol nyelv és irodalom,
német nyelv
 
Angol nyelv 1 fő egyetem, főiskola angol nyelv és irodalom, magyar- orosz  
Angol nyelv 1 fő mesterfokozat, MA okleveles angoltanár  
Angol nyelv, magyar nyelv és irodalom 1 fő mesterfokozat magyar nyelv és irodalom, angol  
Német nyelv 1 fő egyetem német nyelv és irodalom  
Német nyelv, Spanyol nyelv 1 fő egyetem német nyelv és irodalom,
spanyol nyelv és irodalom
mentorpedagógus
Spanyol nyelv 1 fő főiskola spanyol nyelvtanár  
Francia nyelv 1 fő egyetem, francia nyelv és irodalom, orosz  
Francia nyelv, angol nyelv 1 fő egyetem francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, okleveles angoltanár  
Olasz nyelv 1 fő főiskola olasz nyelvtanár - fejlesztő pedagógus  
Matematika, 1 fő egyetem matematika, okleveles angoltanár  
Matematika, Fizika 3 fő egyetem matematika - fizika  
Matematika, Fizika, Természetismeret 1 fő egyetem, főiskola matematika, fizika érettségi vizsgaelnök
Fizika, Kémia 1 fő egyetem fizika - kémia  
Matematika, Informatika, Természetismeret 1 fő egyetem matematika-fizika, számítástechnika  
Matematika, Informatika 1 fő főiskola matematika - technika- számítástechnika  
Testnevelés, Matematika 1 fő egyetem, főiskola testnevelés, matematika gyógytestnevelő, mentorpedagógus
Testnevelés 1 fő egyetem testnevelés mentorpedagógus
Testnevelés 1 fő egyetem testnevelés gyógytestnevelő
Testnevelés 1 fő  egyetem testnevelés judo szakedző
Kémia, Természetismeret 1 fő  egyetem, főiskola kémia, biológia mentorpedagógus, egyetemi szakmérnök
Biológia 1 fő egyetem biológia  
Biológia, Testnevelés 1 fő egyetem, főiskola okleveles biológia szakos tanár, testnevelés szakos tanár közoktatási vezetői szakvizsga
Biológia, Testnevelés, Természetismeret 1 fő főiskola, egyetem biológia-testnevelés, testnevelés  
Informatika 1 fő  egyetem informatika  
Filozófia 1 fő egyetem okleveles filozófia szakos bölcsész és tanár, alapszakos bölcsész és esztétika  
Ének 1 fő egyetem Okleveles ének-zene tanár  
Technika- háztartástan,
Etika
1 fő főiskola, mesterfokozat háztartásökonómia-életvitel, etika  
Vizuáls kultúra 1 fő  egyetem művészeti rajz, művészettörténet okleveles festőművész
Vizuáls kultúra 1 fő egyetem vizuális és környezetkultúra  
Iskolapszichológus 1 fő  egyetem okleveles pszichológus  
Fejlesztő pedagógus 1 fő  főiskola fejlesztő pedagógus - történelem népművelő
Könyvtárostanár 1 fő egyetem okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,  könyvtáros
Tartósan távol levők        
Vizuális kultúra 1 fő egyetem vizuális és környezetkultúra vizuális kommunikáció tervezőművész
Biológia, Kémia 1 fő egyetem biológia, kémia  
Iskolapszichológus 1 fő egyetem okleveles pszichológus  b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Létszám (2017/2018) Munkakör Végzettség Szakképzettség
1 fő iskolatitkár főiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tanító, személyügyi szervező
1 fő iskolatitkár főiskola tanító
1 fő laboráns Bsc biológus
1 fő rendszergazda Bsc biológus
1 fő rendszergazda egyetem informatika szakos tanárd) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Osztály Tanév eleje Tanév vége Iskolaváltás 2016.08.31.-ig Évismétlésre kötelezett Tanulói jogviszony szünetelése
Nyolc évfolyamos képzés
2015/2016-os tanév
5.évf. 63 62 3    
6.évf. 63 61 1    
7.évf. 57 53 6   3
8.évf. 65 65 10 4  
9.évf. 55 55 7   2
10.évf. 50 50 3 1 1
11.évf. 48 47 2 2  
12.évf. 45 43   1  
Négy évfolyamos képzés
2015/2016-os tanév
9.c 29 29 1    e) az érettségi vizsgák átlageredményei %-ban

Tantárgy - 2016/2017-es tanév 12.a 12.b
Magyar nyelv és irodalom 52.68 51.04
Történelem 65 56.1
Matematika 52.4 44.1
Angol 67.84 61.25
Német   51.7
Spanyol 70.5  
Francia   74
Földrajz 56 58.5
Fizika 54 61
Biológia 67 65
Kémia    
Informatika 61  
Rajz és vizuális kultúra 74.25 65
Testnevelés 76.5 51.8
Filozófia 58  
Lengyel 96  
Ének 70  
Emelt szintű érettségik átlaga 74.25 59.14f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

(A Pedagógiai program 2.5.1 és és a Házirend 2.4 alapján)

Tanórán kívüli programok, egyéb foglalkozások:

 • szabadidős foglalkozások (pl. színház, múzeumlátogatások)
 • iskolai könyvtár használata
 • tehetséggondozó foglalkozások
 • szakkörök, önképzőkörök, sportkör
 • énekkar
 • felzárkóztató foglalkozások

A fenti szolgáltatásokat a tanulók alanyi jogon vehetik igénybe. A program szerint haladó szolgáltatásokra október 1-jéig jelentkezhetnek a tanulók.

Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Az egyéb foglalkozások között minimum 10 perc szünetet kell tartani.

A mulasztás az egyéb foglalkozásokon a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá. (20/2012 EMMI rendelet 14. § (2) bekezdése alapján.) Annak a tanulónak, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, az e foglalkozásokról történő távolmaradását is igazolnia kell.

A szaktanárok által a különböző műveltségi területeken tartott szakkörök olyan ismereteket adnak, olyan képességeket fejlesztenek, amelyek nem férnek be a tanórai keretbe, ill. kiegészítik az ott tanultakat. A szakkörök előre meghatározott tematika alapján tevékenykednek. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló tantárgyi és szorgalomosztályzatában. Az iskolában működő szakköröket a tanulói érdeklődés/tanári kapacitás függvényében és a sokoldalú tehetséggondozás jegyében alakítjuk ki. Honlapunkon minden tanévben feltüntetjük aktuális szakköreinket és egyéb foglalkozásainkat. Állandó szakköreink: művészeti szakkör, idegen nyelvi szakkörök, színjátszó szakkör, énekkar, sportkör.

Az énekkari próbák célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek igényes fejlesztése és színpadképes produkciók létrehozása. Vezetője az igazgató által megbízott karvezető tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai rendezvények zenei programját. Az iskolánk épületében működő zeneiskolával közösen gyakran rendezünk bemutatókat, koncerteket.

Az iskola szervez önképzőköröket is, amelyek tevékenysége a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére épül. A szakmai irányítást pedagógusok vagy külső szakemberek végzik. Országos projektekhez, pályázatokhoz kapcsolódás és versenyre való felkészítés is lehet önképzőkör létrehozásának célja.g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

(A Pedagógiai Program 3.9. alapján)

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesülnek:

 • A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, alkalmazás (készség- képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
 • A legtöbb tantárgyból a tanulók minden órán kaphatnak házi feladatot.
 • Néhány tantárgyból a házi feladatok nem rendszeresek, illetve eltérnek az óráról órára valókészülés rendjétől. Ilyen tantárgy pl. a hon és népismeret, etika, ének-zene, informatika.
 • A tanulók a tanítási szünetek idejére- a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl- nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
 • A tanulóknak minden feladatnál ismerniük kell az elkészítéshez, megtanuláshoz rendelkezésre álló időt, az ellenőrzés és értékelés szempontjait.
 • A házi feladatot minden esetben ellenőrzi a tanár valamilyen formában.
 • A feladatok hiánya a naplón kívül kerül bejegyzésre. Ismételt mulasztások esetén a tanár mérlegelheti, hogyan jelzi a felkészülés hiányát (érdemjegy, szorgalmi jegy).
 • A tanulószobás tanulók írásbeli feladataikat itt készítik el, s ezeket a tanár ellenőrzi. Szóbeli feladataik ellenőrzésére nem mindig van idő, lehetőség, ilyenkor ez a szülőkre hárul.
 • Egyes tanulók rendszeres felkészülésbeli hiányosságait a tanulószobás nevelő jelzi az osztályfőnöknek, szaktanárnak és a szülőnek.

A házi feladatok típusai: a házi feladatok lehetnek szóbeli, írásbeli és gyakorlati jellegűek.

Szóbeli feladatok

Célja az órán feldolgozott tananyag önálló elsajátítása elsősorban a tanulók rendelkezésére álló tankönyvek, munkafüzetek, füzetek stb. segítségével (történetek, tartalmak, versek, fogalmak, adatok, idegen nyelvi szavak, szövegek rögzítése, a már megértett összefüggések, következtetések megtanulása).

Számonkérésük szóbeli vagy írásbeli feleltetés útján, illetve frontális munkával történik. A felkészülés általában óráról órára történik, hosszabb szövegek, versek megtanulására több idő  áll rendelkezésre.

Ilyen típusú házi feladatok jellemzőek magyar irodalomból, történelemből, természetismeretből, biológiából, kémiából, földrajzból, matematikából, idegen nyelvből, természetismeretből.

Írásbeli feladatok

Jellemző ráfordítási idő 15-30 perc. Legtöbbször a munkafüzetek, tankönyvek feladatai vagy a tanár által összeállított kérdésekre adandó válaszok, megoldások. Ilyen típusú gyakorló feladatok jellemzőek matematikából, fizikából, kémiából, nyelvtanból.

Nem mindennaposak és több időt igényelnek az otthon készítendő fogalmazások, értékelések, helyzetelemzések, fordítások, digitális prezentációk (pl. irodalom, történelem, természettudományos tantárgyak, idegen nyelv). Az ilyen feladatok elvégzéséhez a tanár hosszabb időt ad a tanulónak.

Gyakorlati feladatok

Írásbeli és szóbeli feladatok kiegészülhetnek gyakorlati feladatokkal pl.: illusztráció, ábra készítése, egyszerű kísérletek elvégzése. Technika, rajz, hon és népismeret, informatika, természettudományos tantárgyak, ének tantárgyakból, gyakorlati feladatok önmagukban is alkothatnak házi feladatokat.

Ezek legtöbbször az órán elsajátított technikák gyakorlását jelentik. A gyakorlati feladatok része lehet a dramatizálás, vagyis egy adott szituáció, történet bemutatására, illetve egy iskolai előadásra való készülés valamint projektmunka készítése.

Az iskolai dolgozatok szabályai

(A Pedagógiai program 3.8.2., 3.8.4. és a Házirend 5.1. alapján)

 • Írásbeli feleltetés (egy anyagrészből bármelyik órán)
 • Házi dolgozat, olvasónapló
 • Röpdolgozat - bejelentés nélkül, kis anyagrészből, a tantárgy jellegéből adódó gyakorisággal íratható.
 • Témazáró dolgozat - nagyobb időszak tananyagából a témakör összefoglalása után. A Házirend alapján egy héttel előre bejelentjük a megírás időpontját. Egy nap maximum két témazáró dolgozat íratható egy diákkal. Érdemjegye súlyozottan (2x-es súlyozással) számít a félévi és év végi osztályzat kialakításánál. A meg nem írt témazárót a diák köteles pótolni.
 • Évfolyamvizsga - több tanév anyagát ellenőrzi átfogóan. Írásbeli és/vagy szóbeli és/vagy gyakorlati részből áll. A vizsga érdemjegye egyharmad részben határozza meg az év végi osztályzatot.
 • „Próbaérettségi” - A sikeres érettségi vizsga érdekében a tantárgy jellegéből adódó gyakorisággal próba vizsgadolgozat készítése. A próba vizsgadolgozatot nem lehet javító céllal ismételni. Érdemjegye súlyozottan (3x-os súlyozással) számít a félévi és év végi osztályzatba.
 • Felkészülés az országos mérésekre próbadolgozatok írásával, azonos évfolyamokon egységesen (matematika – szövegértés).
 • A dolgozatokat a szaktanárok 10 tanítási napon (kétórás dolgozat esetén 20 tanítási napon) belül kötelesek kijavítani. Ha a dolgozatot az értékelési határidőre nem javítja ki a tanár, akkor a tanulók javítási lehetőséget kérhetnek.
 • A nevelőtestület megállapodása szerint az írásbeli témazáró dolgozatok értékelési határai a következők:
  0 – 39% elégtelen
  40 – 54% elégséges
  55 – 74% közepes
  75 – 89%
  90 – 100% jeles

  osztályzatot ér.h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejéti) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Osztály - Nyolc évfolyamos Létszám Osztály - Négy évfolyamos Létszám
Osztálylétszámok 2017. 10. 01      
5.a 30 9.c 31
5.b 32 10.c 29
6.a 33 10.d 31
6.b 29 11.c 30
7.a 33    
7.b 34    
8.a 24    
8.b 32    
9.a 31    
9.b 27    
10.a 26    
10.b 24    
11.a 27    
11.b 25    
12.a 26    
12.b 23    
Osztálylétszámok 2016. X.1
5.a 33 9.c 31
5.b 30 9.d 32
6.a 30 10.c 29
6.b 32  
7.a 27  
7.b 34  
8.a 32  
8.b 26  
9.a 28  
9.b 25  
10.a 26  
10.b 29  
11.a 27  
11.b 23  
12.a 23  
12.b 25  
Osztálylétszámok 2015. X.1
5.a 31 9.c 29
5.b 32    
6.a 30    
6.b 33  
7.a 30  
7.b 29  
8.a 33  
8.b 32  
9.a 28  
9.b 29  
9.c 29  
10.a 26  
10.b 25  
11.a 23  
11.b 26  
12.a 22  
12.b 23  j) a beiratkozásra meghatározott idő

 • 2018. június 21. 9 és 17 óra között
 • 2018. június 22. 9 és 13 óra közöttk) a nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje

Intézményünk hétköznapokon 6 és 22 óra között van nyitva.l) a köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség

(a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is. Intézményünk köznevelési intézmény, ahol nincs tandíj, térítési díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség.