Tehetségpont (Kiváló, Akkreditált)

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Iskolánk 2015 novemberében egy elbírálási folyamat végén regisztrált Tehetségponttá vált.

Iskolánk  2017-ben a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) hálózatában elnyertük az akkreditált kiváló Tehetségpont címet, mely  három évre  szól. Az elnyert címmel gimnáziumunk pedagógusainak sok éve tartó tehetségsegítő munkáját, az egyéni és a csoportos tanulói  eredményeket  ismerték el, amire méltán büszkék lehetünk.

Az elbírálási folyamat során a következő főbb kérdéseket kellett megválaszolnunk. Azért tesszük ezúton közzé ezeket és a válaszainkat, hogy az érdeklődők megismerjék iskolánk törekvéseit ezen a területen.

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?
A diákok fejlődése és fejlesztése szempontjából előnyös, hogy nyolc év áll rendelkezésünkre, a kiskamaszkortól a felnőtté válás egész folyamatának végigkísérésével.  Kis létszámú intézmény lévén nagyon személyes kötődések, ismeretségek alakulhatnak ki diák-diák és diák-tanár között egyaránt.
Kedvező az iskolánk elhelyezkedése, az I. kerületben, közlekedési   csomópont  szomszédságában vagyunk. Az agglomerációból is sokan tanulnak nálunk.
Iskolánkban már régóta megvalósul az integráció, másfél státuszban iskolai fejlesztőpedagógus foglalkozik a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal, és iskolapszichológusunk is  van, aki az idei tanévben alakuló tehetséggondozó és integráló munkaközösség vezetője is lett egyben.  Iskolai pszichológusunk az elméleti háttér és a gyakorlati ötletek összegyűjtésével, megosztásával alapozta meg munkánkat. A tehetséggondozó munkaközösség tagjai az egyes tantárgycsoportokat képviselő szaktanárok és az iskolai fejlesztőpedagógusok.
Az integráció terén elért eredményeinket (egyéni differenciálás, egyénre szabott bánásmód) szeretnénk a tehetségkibontakoztatás területén is hasznosítani.
A sok befektetett munka eredményeként sikeresen megtörtént az ökoiskolai akkreditációnk. Ezen a területen végzett tevékenységünk szintén sok pedagógust, tanulót mozgatott meg, új kapcsolatok alakultak ki, és ez is segítheti a tehetséggondozás most elkezdett folyamatát.
Azok a pedagógusaink, akik már eddig is tevékenykedtek ezen a területen (társadalom-, természettudomány, rajz és vizuális kultúra), szívesen osztják meg tapasztalataikat a kollégákkal. Nagyon sok iskolai és iskolán kívüli program volt már az elmúlt időszakban is, ami túlmutatott az iskola oktatómunkáján, alapfeladatán.
Jelenleg a tehetségazonosítás folyamata zajlik, az osztályfőnökök, szaktanárok, fejlesztőpedagógusok gyűjtik azokat a tanulókat, akik érdeklődőek, a konkrét napi tanulási tevékenységen túl is motiválhatók. Felmérjük, feltérképezzük, hogy milyen területeken, milyen irányokban van érdeklődés a gyerekekben. Amit iskolán belül meg tudunk szervezni, azt mi megtervezzük, megvalósítjuk. A tehetségháló keretében pedig azoknak a tanulóinknak is igyekszünk teret, és kibontakozási lehetőséget találni, akiknek iskolán belül ez nem sikerült. Tudjuk, hogy nagy lehetőségek vannak a társszervezetek, iskolák, kulturális intézmények kínálatában is; mint regisztrált Tehetségpont, az ezekhez való hozzáférés is könnyebben megvalósítható. 
A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései
Mint alakuló Tehetségpont, fő cél egyelőre az intézményi keretek közötti megszerveződés, kiteljesedés.
Jelenleg a tehetségazonosítással, a tehetségfejlesztés egyéni és csoportos kereteinek kitalálásával, beindításával vagyunk elfoglalva. Ehhez a munkához a saját ismereteink és személyi, tárgyi adottságaink mellett az I. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat segítségére számítunk, hiszen ők már előbb bekapcsolódtak a Tehetségháló szervezetébe, ezáltal tapasztalataik hasznosak lehetnek számunkra.
Szeretnénk új módszereket megismerni, kapcsolatokat építeni, erősíteni. Fontosnak tartjuk civil szervezetekkel, illetve nem oktatási intézményekkel is kapcsolatok kiépítését.
Tervezzük a projektmódszer meghonosítását iskolánkban, a tanulmányi munka színvonalának, az önálló ismeretszerzés erősítésének, járulékosan az informatikai kompetenciák fejlesztésének céljából. Tervezzük, hogy az iskolánkban működő tehetséggondozó csoportjainkról tájékoztatjuk az I. kerület iskoláit, és másrészt figyelemmel kísérjük, hogy milyen foglalkozások működnek társintézményekben, ahová érdeklődés esetén tanulóinkat irányíthatjuk.
Kerületi szinten szeretnénk versenyeket szervezni, és tanulóink felkészülését színvonalasan megszervezni. Nagyobb számban szeretnénk diákjainkat országos tanulmányi versenyeken sikeresen szerepeltetni.
A továbbiakban is tervezzük külföldi tanulmányi kirándulások, cserediákprogramok szervezését a hatékonyabb nyelvtanulás elősegítésére, kapcsolatok kialakításáért.
Szeretnénk ápolni, továbbépíteni a határon túli magyarsággal évek óta meglévő kapcsolatainkat a közösen szervezett programokon, látogatásokon, esetleg közös kulturális-, tudományos együttműködések illetve sportesemények keretében.
A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai
Intézményünkben kiscsoportos és egyéni formákban is szeretnénk a tehetséggondozással foglalkozni, attól függően, hogy milyen területről illetve egyéni speciális érdeklődésről van szó.
A pedagógusaink ez irányú ismereteinek bővítését szervezett keretekben is kívánjuk segíteni, külsős előadók meghívásával, továbbképzéseken való részvétel ösztönzésével, támogatásával. Iskolánkban már működik két természettudományi, egy képzőművészeti és egy társadalomismereti-művészeti csoport. Az I. kerületben művészeti, történelmi és természettudományi területen versenyeket, pályázatokat, bemutatókat tervezünk.
Szeretnénk a BTM-es, és SNI-s tanulóknak szervezett versenyek körét kibővíteni, hogy nehézségeik mellett vagy ellenére ők is meg tudják mutatni tehetséges oldalukat. Távlatokban pedig, a sikeres programjainkat szeretnénk más Tehetségpontokkal összefogva szélesebb körben is meghirdetni, kiteljesíteni.
Anyagi fenntarthatóság
Az eddigiekben elsősorban saját erőforrásainkat mozgósítottuk a tehetséggondozás területén. Elkötelezett pedagógusokban eddig sem volt hiány iskolánkban. Nagyon sok tanárunk saját szabadidejében szervezett foglalkozásokat, külsős programokra vitte diákjait, és készítette fel őket versenyekre. A tehetséggondozás a későbbiekben is elképzelhetetlen az ő önzetlen munkájuk nélkül.
Intézményünkben pályázatfigyelő/író munkaközösség működik, mind felszereltségünket, mind pedig a színvonalasabb programok megvalósításának anyagi hátterét biztosítva.
A szülői munkaközösség aktivizálásával a civil szféra bevonását is szeretnénk hatékonyabban bevonni munkánkba.