Jelentkezés

Középfokú felvételi

Jelentkezési időszak:

A középfokú felvételi eljárás során benyújtandó felvételi lapok

A középfokú felvételi eljárás során felvételi lapokat -jelentkezési lapo(ka)t és tanulói adatlapot -kell benyújtania:

  • minden olyan általános iskolai tanulónak, aki középfokú iskolában kívánja tanulmányait folytatni;
  • minden tanköteles korú tanulónak, aki ebben a tanévben a 8. évfolyamra jár
  • annak, aki általános iskolai (vagy más, ennek megfelelő) tanulmányait külföldön végezte, azonban Magyarországon kíván középfokú intézményben továbbtanulni.

  1. Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok begyűjtése, ellenőrzése és rögzítése után, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer általános iskolák számára készült felületén állítja elő.
  2. Ha az általános iskolai tanuló a középiskola kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamára jelentkezik, természetesen arra is van lehetőség, hogy a szülő egyénileg intézze a KIFIR felvételi lapok (jelentkezési lapok, tanulói adatlap) kitöltését. Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat a Hivatal a honlapján – a www.oktatas.huoldalon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak menüpont alatt – fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési időszakot megelőzően. A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer minden esetben egy tanulói adatlapot, és a szükséges számú jelentkezési lapot nyomtat. A program a jelentkezési lapo(ka)t intézményenként készíti el, a jelentkezési lapo(ko)n az középfokú iskolában továbbtanulásra megjelölt összes tanulmányi terület szerepel. Amennyiben a jelentkező az intézmény több – önálló ügyvitellel rendelkező – feladatellátási helyén (jellemzően egy szakképzési centrumon belül több tagintézményben) is megjelöl tanulmányi területeket, ezek mind felkerülnek a jelentkezési lapra. A jelentkezések könnyebb helyi adminisztrációja érdekében azonban a fenti esetben a program a minden postázási címhez külön jelentkezési lapot állít elő. A jelentkezési lapokon az intézménybe benyújtott összes jelentkezés szerepel, természetesen nem a tanuló által megadott sorrendben (mivel azt a középiskola nem ismerheti meg), hanem feladatellátási helyenként csoportosítva, azon belül pedig a tanulmányi terület kódszáma szerinti növekvő sorrendben. A tanulmányi területek felsorolása mindig az adott feladatellátási hely tanulmányi területeivel kezdődik.
    Figyelem! Az elektronikusan kitöltött tanulói adatlap módosítását (a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módosítási időszakban) csak a számítógépes programban lehet elvégezni, majd a módosítást követően ismételten ki kell nyomtatni azt. Az aláíráson kívül a kinyomtatott, tanulói adatlapra és jelentkezési lap(ok)ra más, kézzel írott szöveg nem kerülhet.Ha az általános iskolai tanuló a középiskola kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamára, tehát 6, vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezik, a felvételi lapjainak előállításában közreműködhet az általános iskola.
  3. Amennyiben a jelentkezőnek magyarországi általános iskolával jelenleg nincs tanulói jogviszonya, úgy a felvételi eljárásban való részvételt a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie. Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat a Hivatal a honlapján – a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak menüpont alatt – fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési időszakot megelőzően.

A felvételi lapok (jelentkezési lap(ok) és a tanulói adatlap) benyújtása

A felvételi lapok aláírása hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a jelentkező személyes adatait a középfokú iskola és a Hivatal a felvételi eljárás törvényes lefolytatása érdekében kezelje.

A tanulói adatlaplapok egy példányát, formai és tartalmi ellenőrzés után az általános iskolának összegyűjtve továbbítania kell a Hivatalba, egy példányát pedig meg kell őrizni a módosító tanulói adatlap esetleges kitöltéséhez. Amennyiben egy levélen belül több tanulói adatlapot is továbbítanak, a tanulói adatlapok mellé az általános iskoláknak kísérő levelet is kell csatolnia, amelyben meg kell adnia a tanulói adatlapok darabszámát. Az összegyűjtött tanulói adatlapo(ka)t és az esetleges kísérő levelet, célszerűen postai könyvelt küldeményként kell feladni a Hivatalnak az adatlapon meghatározott címre. Az általános iskola a tanulói adatlap második példányát borítékba zárja, és a tanév végéig megőrzi oly módon, hogy ahhoz – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módosítási időszakon kívül – ne lehessen hozzáférni.

A jelentkezési lap(ok)at formai és tartalmi ellenőrzés után, célszerűen könyvelt postai küldeményként a középfokú iskolá(k)ba, a jelentkezési lap(ok)on lévő címre kell eljuttatni.

A jelentkezési lapok és a tanulói adatlap általános iskolai továbbításának határideje 2018. február 19.Az iskolai ellenőrzések érdekében az általános iskolák ennél korábbi időpontban is kérhetik a felvételi lapok kitöltéséhez szükséges adatok benyújtását. A 8. évfolyamot most végzőknek a felvételi jelentkezési szándékukra vonatkozó információkat az általános iskolájukban kell leadniuk, az általános iskola által meghatározott formában és megjelölt időpontig. Más jelentkezők (pl. a külföldiek) a jelentkezési lapokat leadhatják, vagy megküldhetik közvetlenül a középfokú iskolákba is. Ezzel párhuzamosan a tanulói adatlapot a fenti időpontig nekik is meg kell küldeniük közvetlenül a Hivatalba.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Hivatal, kizárólag a tanév rendjében megadott határidő (2018. február 19. éjfél) előtt postára adott tanulói adatlapokat rögzíti a KIFIR rendszerben.