Szóbeli vizsga

Felvételi - Logo

Négy évfolyamos tagozat (0004, 0005)

A helyi szóbeli vizsgát az időrendben behívott 8. évfolyamos felvételizők felvételi bizottság előtt teljesítik. A felvételi bizottság(ok) pedagógusai legfeljebb 15 perces beszélgetés formájában ismerkednek meg a felvételiző személyiségével, értékelik az általános iskolai ismeretanyagra építve a tanuló társadalomtudományi (magyar nyelv és irodalom, történelem) és természettudományi (fizika, kémia, biológia) problémamegoldó, érvelő készségét, kommunikációs készségét és általános műveltségét.

Felkészülési idő 15 perc. Feleletidő: 15 perc.

A szóbeli felvételi vizsga részei:

Történelmi/irodalmi szöveg értelmezése a hozzá kapcsolódó kreatív szövegalkotási feladat segítségével (pl. véleményalkotás, érvelés) az alábbi témakörökből.

 • Történelem
  • Szent István államalapító tevékenysége
  • Hunyadi Mátyás uralkodói portréja
  • A nagy földrajzi felfedezések kora
  • Az 1848-as forradalom és szabadságharc Magyarországon
  • A II. Világháború jellemzői

Természettudományos problémamegoldó feladat a fizika, kémia, biológia tantárgyak alapismereteiből, a következő témakörökből.

 • Biológia témakörök:
  • Az élő és élettelen környezet kapcsolata, kölcsönhatások
  • Az egyes növénycsoportok általános felépítése és életfolyamatai
  • Az egyes állatcsoportok általános felépítése és életfolyamatai
  • Az emberi test felépítése és életfolyamatai
  • Az ember egészsége
 • Kémia témakörök:
  • Az anyagi rendszerek általános jellemzői
  • Az anyagokat alkotó részecskék és kapcsolatuk
  • Mindennapi anyagaink tulajdonságai
  • Kémiai átalakulások csoportosítása és jellemzői
  • Általános környezetvédelmi problémákű
 • Fizika témakörök:
  • Hőmérséklet, halmazállapotok (hővezetés, olvadás/ fagyás, párolgás, forrás/lecsapódás, termikus kölcsönhatás)
  • A fény (a fény terjedése/ visszaverődése, gömbtükrök, a fény törése, lencsék, prizmák, a látás, optikai eszközök)
  • Az energia (energia, energiaforrások, energiaigények, az energiafogyasztás környezeti hatásai, gépek)
  • Kölcsönhatások  erő, erő fajtái, nyomás/ légnyomás/ hidrosztatikai nyomás, közlekedőedények, Arkhimédész törvénye, úszás/ lebegés/ merülés)
  • Elektromosságtan (elektrosztatikai alapismeretek, egyenáram, áramköri alapmennyiségek, Ohm törvénye, fogyasztók soros/ párhuzamos kapcsolása, teljesítmény, hőhatás)

Nyolc évfolyamos tagozat (0009 – a 0008 tagozaton csak szóbeli beszélgetés van)

A helyi szóbeli vizsgát az időrendben behívott 4. évfolyamos felvételizők felvételi bizottság előtt teljesítik. A felvételi bizottság(ok) pedagógusai legfeljebb 15 perces beszélgetés formájában ismerkednek meg a felvételizők személyiségével, értékelik az első négy iskolai év ismeretanyagára építve a tanuló logikai-problémamegoldó, hangos olvasási, szövegértési és szövegalkotási készségeit, kommunikációs készségét, általános műveltségét. 

A szóbeli beszélgetésre (0008) / vizsgára (0009) kérjük a diákokat, hogy hozzák magukkal:

 • diákigazolványukat,
 • ellenőrző könyvüket/elektronikus napló kivonatát
 • 4. osztályos füzeteiket (magyar, matematika, egy szabadon választott),
 • bármilyen egyéb alkotásukat vagy oklevelet, melyet fontosnak tartanak.

Felkészülési idő nincs. Feleletidő:10-15 perc

A szóbeli felvételi vizsga részei:

 • Ismeretlen szöveg hangos olvasása és értelmezése, kreatív feladat – szóbeli szövegalkotás (pl. a szöveg befejezése, véleményalkotás, kérdésfeltevés)
 • Logikai, természetismeret feladat megoldása