Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista

a) a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a tantárgyfelosztás alapján
Tantárgyfelosztás tantárgyai
2017/2018
LétszámVégzettségSzakEgyéb végzettség, szakképzettség
Magyar nyelv és irodalom1 főegyetemmagyar nyelv és irodalom-pedagógiaközoktatási vezető, szakértő, érettségi vizsgaelnök
Magyar nyelv és irodalom1 főegyetem, főiskolamagyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom, német nyelvtanárközoktatási vezető
Magyar nyelv és irodalom2 főegyetemmagyar nyelv és irodalom2 mentorpedagógus
Magyar nyelv és irodalom1 főegyetem, főiskolamagyar nyelv és irodalom- történelem érettségi vizsgaelnök
Magyar nyelv és irodalom1 főfőiskola, egyetemmagyar, orosz nyelv és irodalom közoktatási vezető, érettségi vizsgaelnök
Történelem, Földrajz1 főegyetemtörténelem – földrajz

Történelem, Földrajz1 főegyetemtörténelem – földrajz 

Történelem1 főegyetemtörténelemmentorpedagógus
Történelem, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek1 főegyetemtörténelemmentorpedagógus
Történelem1 főegyetem, főiskolatörténelem  – magyar 

Történelem, Német nyelv1 főegyetem, főiskolatörténelem – orosz nyelv és irodalom, német nyelvtanár

Földrajz, Természetismeret, Hon és népismeret1 főegyetemföldrajz mentorpedagógus
Angol nyelv, Német nyelv1 főegyetemangol nyelv és irodalom,
német nyelv és irodalommentorpedagógus
Angol nyelv1 főegyetemangol-történelem

Angol nyelv1 főegyetemangol nyelv és irodalomszakfordító és műfordító
Angol nyelv, német nyelv1 főegyetem, főiskolaangol nyelv és irodalom,
német nyelv

Angol nyelv1 főegyetem, főiskolaangol nyelv és irodalom, magyar- orosz

Angol nyelv1 főmesterfokozat, MAokleveles angoltanár

Angol nyelv, magyar nyelv és irodalom1 főmesterfokozatmagyar nyelv és irodalom, angol

Német nyelv1 főegyetemnémet nyelv és irodalom

Német nyelv, Spanyol nyelv1 főegyetemnémet nyelv és irodalom,
spanyol nyelv és irodalommentorpedagógus
Spanyol nyelv1 főfőiskolaspanyol nyelvtanár

Francia nyelv1 főegyetem,francia nyelv és irodalom, orosz

Francia nyelv, angol nyelv1 főegyetemfrancia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, okleveles angoltanár

Olasz nyelv1 főfőiskolaolasz nyelvtanár – fejlesztő pedagógus

Matematika,1 főegyetemmatematika, okleveles angoltanár

Matematika, Fizika3 főegyetemmatematika – fizika

Matematika, Fizika, Természetismeret1 főegyetem, főiskolamatematika, fizikaérettségi vizsgaelnök
Fizika, Kémia1 főegyetemfizika – kémia

Matematika, Informatika, Természetismeret1 főegyetemmatematika-fizika, számítástechnika

Matematika, Informatika1 főfőiskolamatematika – technika- számítástechnika

Testnevelés, Matematika1 főegyetem, főiskolatestnevelés, matematikagyógytestnevelő, mentorpedagógus
Testnevelés1 főegyetemtestnevelésmentorpedagógus
Testnevelés1 főegyetemtestnevelésgyógytestnevelő
Testnevelés1 fő egyetemtestnevelésjudo szakedző
Kémia, Természetismeret1 fő egyetem, főiskolakémia, biológiamentorpedagógus, egyetemi szakmérnök
Biológia1 főegyetembiológia

Biológia, Testnevelés1 főegyetem, főiskolaokleveles biológia szakos tanár, testnevelés szakos tanárközoktatási vezetői szakvizsga
Biológia, Testnevelés, Természetismeret1 főfőiskola, egyetembiológia-testnevelés, testnevelés

Informatika1 fő egyeteminformatika

Filozófia1 főegyetemokleveles filozófia szakos bölcsész és tanár, alapszakos bölcsész és esztétika

Ének1 főegyetemOkleveles ének-zene tanár

Technika- háztartástan,
Etika1 főfőiskola, mesterfokozatháztartásökonómia-életvitel, etika

Vizuáls kultúra1 fő egyetemművészeti rajz, művészettörténetokleveles festőművész
Vizuáls kultúra1 főegyetemvizuális és környezetkultúra

Iskolapszichológus1 fő egyetemokleveles pszichológus

Fejlesztő pedagógus1 fő főiskolafejlesztő pedagógus – történelemnépművelő
Könyvtárostanár1 főegyetemokleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, könyvtáros
Tartósan távol levők
Vizuális kultúra1 főegyetemvizuális és környezetkultúravizuális kommunikáció tervezőművész
Biológia, Kémia1 főegyetembiológia, kémia

Iskolapszichológus1 főegyetemokleveles pszichológus
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Létszám (2017/2018)MunkakörVégzettségSzakképzettség
1 főiskolatitkárfőiskolamagyar nyelv és irodalom szakos tanár, tanító, személyügyi szervező
1 főiskolatitkárfőiskolatanító
1 főlaboránsBscbiológus
1 főrendszergazdaBscbiológus
1 főrendszergazdaegyeteminformatika szakos tanár
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
OsztályTanév elejeTanév végeIskolaváltás 2016.08.31.-igÉvismétlésre kötelezettTanulói jogviszony szüneteléseNyolc évfolyamos képzés
2015/2016-os tanév
5.évf.63623


6.évf.63611


7.évf.57536
3
8.évf.6565104

9.évf.55557
2
10.évf.5050311
11.évf.484722

12.évf.4543
1

Négy évfolyamos képzés
2015/2016-os tanév
9.c29291
 
e) az érettségi vizsgák átlageredményei %-ban
Tantárgy – 2016/2017-es tanév12.a12.b
Magyar nyelv és irodalom52.6851.04
Történelem6556.1
Matematika52.444.1
Angol67.8461.25
Német
51.7
Spanyol70.5

Francia
74
Földrajz5658.5
Fizika5461
Biológia6765
Kémia


Informatika61

Rajz és vizuális kultúra74.2565
Testnevelés76.551.8
Filozófia58

Lengyel96

Ének70

Emelt szintű érettségik átlaga74.2559.14
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
(A Pedagógiai program 2.5.1 és és a Házirend 2.4 alapján)
Tanórán kívüli programok, egyéb foglalkozások:
szabadidős foglalkozások (pl. színház, múzeumlátogatások)
iskolai könyvtár használata
tehetséggondozó foglalkozások
szakkörök, önképzőkörök, sportkör
énekkar
felzárkóztató foglalkozások
A fenti szolgáltatásokat a tanulók alanyi jogon vehetik igénybe. A program szerint haladó szolgáltatásokra október 1-jéig jelentkezhetnek a tanulók.
Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Az egyéb foglalkozások között minimum 10 perc szünetet kell tartani.
A mulasztás az egyéb foglalkozásokon a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá. (20/2012 EMMI rendelet 14. § (2) bekezdése alapján.) Annak a tanulónak, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, az e foglalkozásokról történő távolmaradását is igazolnia kell.
A szaktanárok által a különböző műveltségi területeken tartott szakkörök olyan ismereteket adnak, olyan képességeket fejlesztenek, amelyek nem férnek be a tanórai keretbe, ill. kiegészítik az ott tanultakat. A szakkörök előre meghatározott tematika alapján tevékenykednek. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló tantárgyi és szorgalomosztályzatában. Az iskolában működő szakköröket a tanulói érdeklődés/tanári kapacitás függvényében és a sokoldalú tehetséggondozás jegyében alakítjuk ki. Honlapunkon minden tanévben feltüntetjük aktuális szakköreinket és egyéb foglalkozásainkat. Állandó szakköreink: művészeti szakkör, idegen nyelvi szakkörök, színjátszó szakkör, énekkar, sportkör.
Az énekkari próbák célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek igényes fejlesztése és színpadképes produkciók létrehozása. Vezetője az igazgató által megbízott karvezető tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai rendezvények zenei programját. Az iskolánk épületében működő zeneiskolával közösen gyakran rendezünk bemutatókat, koncerteket.
Az iskola szervez önképzőköröket is, amelyek tevékenysége a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére épül. A szakmai irányítást pedagógusok vagy külső szakemberek végzik. Országos projektekhez, pályázatokhoz kapcsolódás és versenyre való felkészítés is lehet önképzőkör létrehozásának célja.
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
(A Pedagógiai Program 3.9. alapján)
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesülnek:
A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, alkalmazás (készség- képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
A legtöbb tantárgyból a tanulók minden órán kaphatnak házi feladatot.
Néhány tantárgyból a házi feladatok nem rendszeresek, illetve eltérnek az óráról órára valókészülés rendjétől. Ilyen tantárgy pl. a hon és népismeret, etika, ének-zene, informatika.
A tanulók a tanítási szünetek idejére- a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl- nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.
A tanulóknak minden feladatnál ismerniük kell az elkészítéshez, megtanuláshoz rendelkezésre álló időt, az ellenőrzés és értékelés szempontjait.
A házi feladatot minden esetben ellenőrzi a tanár valamilyen formában.
A feladatok hiánya a naplón kívül kerül bejegyzésre. Ismételt mulasztások esetén a tanár mérlegelheti, hogyan jelzi a felkészülés hiányát (érdemjegy, szorgalmi jegy).
A tanulószobás tanulók írásbeli feladataikat itt készítik el, s ezeket a tanár ellenőrzi. Szóbeli feladataik ellenőrzésére nem mindig van idő, lehetőség, ilyenkor ez a szülőkre hárul.
Egyes tanulók rendszeres felkészülésbeli hiányosságait a tanulószobás nevelő jelzi az osztályfőnöknek, szaktanárnak és a szülőnek.
A házi feladatok típusai: a házi feladatok lehetnek szóbeli, írásbeli és gyakorlati jellegűek.
Szóbeli feladatok
Célja az órán feldolgozott tananyag önálló elsajátítása elsősorban a tanulók rendelkezésére álló tankönyvek, munkafüzetek, füzetek stb. segítségével (történetek, tartalmak, versek, fogalmak, adatok, idegen nyelvi szavak, szövegek rögzítése, a már megértett összefüggések, következtetések megtanulása).
Számonkérésük szóbeli vagy írásbeli feleltetés útján, illetve frontális munkával történik. A felkészülés általában óráról órára történik, hosszabb szövegek, versek megtanulására több idő  áll rendelkezésre.
Ilyen típusú házi feladatok jellemzőek magyar irodalomból, történelemből, természetismeretből, biológiából, kémiából, földrajzból, matematikából, idegen nyelvből, természetismeretből.
Írásbeli feladatok
Jellemző ráfordítási idő 15-30 perc. Legtöbbször a munkafüzetek, tankönyvek feladatai vagy a tanár által összeállított kérdésekre adandó válaszok, megoldások. Ilyen típusú gyakorló feladatok jellemzőek matematikából, fizikából, kémiából, nyelvtanból.
Nem mindennaposak és több időt igényelnek az otthon készítendő fogalmazások, értékelések, helyzetelemzések, fordítások, digitális prezentációk (pl. irodalom, történelem, természettudományos tantárgyak, idegen nyelv). Az ilyen feladatok elvégzéséhez a tanár hosszabb időt ad a tanulónak.
Gyakorlati feladatok
Írásbeli és szóbeli feladatok kiegészülhetnek gyakorlati feladatokkal pl.: illusztráció, ábra készítése, egyszerű kísérletek elvégzése. Technika, rajz, hon és népismeret, informatika, természettudományos tantárgyak, ének tantárgyakból, gyakorlati feladatok önmagukban is alkothatnak házi feladatokat.
Ezek legtöbbször az órán elsajátított technikák gyakorlását jelentik. A gyakorlati feladatok része lehet a dramatizálás, vagyis egy adott szituáció, történet bemutatására, illetve egy iskolai előadásra való készülés valamint projektmunka készítése.
Az iskolai dolgozatok szabályai
(A Pedagógiai program 3.8.2., 3.8.4. és a Házirend 5.1. alapján)
Írásbeli feleltetés (egy anyagrészből bármelyik órán)
Házi dolgozat, olvasónapló
Röpdolgozat – bejelentés nélkül, kis anyagrészből, a tantárgy jellegéből adódó gyakorisággal íratható.
Témazáró dolgozat – nagyobb időszak tananyagából a témakör összefoglalása után. A Házirend alapján egy héttel előre bejelentjük a megírás időpontját. Egy nap maximum két témazáró dolgozat íratható egy diákkal. Érdemjegye súlyozottan (2x-es súlyozással) számít a félévi és év végi osztályzat kialakításánál. A meg nem írt témazárót a diák köteles pótolni.
Évfolyamvizsga – több tanév anyagát ellenőrzi átfogóan. Írásbeli és/vagy szóbeli és/vagy gyakorlati részből áll. A vizsga érdemjegye egyharmad részben határozza meg az év végi osztályzatot.
„Próbaérettségi” – A sikeres érettségi vizsga érdekében a tantárgy jellegéből adódó gyakorisággal próba vizsgadolgozat készítése. A próba vizsgadolgozatot nem lehet javító céllal ismételni. Érdemjegye súlyozottan (3x-os súlyozással) számít a félévi és év végi osztályzatba.
Felkészülés az országos mérésekre próbadolgozatok írásával, azonos évfolyamokon egységesen (matematika – szövegértés).
A dolgozatokat a szaktanárok 10 tanítási napon (kétórás dolgozat esetén 20 tanítási napon) belül kötelesek kijavítani. Ha a dolgozatot az értékelési határidőre nem javítja ki a tanár, akkor a tanulók javítási lehetőséget kérhetnek.
A nevelőtestület megállapodása szerint az írásbeli témazáró dolgozatok értékelési határai a következők:
0 – 39%elégtelen
40 – 54%elégséges
55 – 74%közepes
75 – 89%jó
90 – 100%jeles
osztályzatot ér.
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét
i) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
Osztály – Nyolc évfolyamosLétszámOsztály – Négy évfolyamosLétszámOsztálylétszámok 2017. 10. 015.a309.c31
5.b3210.c29
6.a3310.d31
6.b2911.c30
7.a33


7.b34


8.a24


8.b32


9.a31


9.b27


10.a26


10.b24


11.a27


11.b25


12.a26


12.b23


Osztálylétszámok 2016. X.1
5.a339.c31
5.b309.d32
6.a3010.c29
6.b32

7.a27

7.b34

8.a32

8.b26

9.a28

9.b25

10.a26

10.b29

11.a27

11.b23

12.a23

12.b25

Osztálylétszámok 2015. X.1
5.a319.c29
5.b32


6.a30


6.b33

7.a30

7.b29

8.a33

8.b32

9.a28

9.b29

9.c29

10.a26

10.b25

11.a23

11.b26

12.a22

12.b23

j) a beiratkozásra meghatározott idő
2018. június 21. 9 és 17 óra között
2018. június 22. 9 és 13 óra között
k) a nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje
Intézményünk hétköznapokon 6 és 22 óra között van nyitva.
l) a köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség
(a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is. Intézményünk köznevelési intézmény, ahol nincs tandíj, térítési díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség.